Blogi

Miksi oikeutta käydään?

Otsikon kysymykseen vastaaminen voi tuntua yksinkertaiselta. Monet saattavat ensiajatuksinaan yhdistää oikeudenkäynnin syyllisten tuomitsemiseen. Tämä onkin oikeudenkäymisen yksi päämäärä, mutta ei suinkaan ainoa. Oikeudenkäyntiä – tai lainkäyttöä ylipäätään – on mahdollista tarkastella myös yleisemmällä, koko yhteiskuntaan vaikuttavalla tasolla, tai toisaalta suhteessa yksilöön useammastakin näkökulmasta. Oikeusprosessiin sisältyy lähtökohtaisesti kaksi vaihetta: oikeudenkäynti, jossa…

Lue lisää...

Testamentin hyväksymisen oikeusvaikutuksista

Kun testaattori on kuollut, hänen laatimansa testamentti annetaan tiedoksi perillisille. Testamentin tiedoksianto merkitsee sitä, että testamentin saaja vetoaa testamenttiin. Testamentin tiedoksianto käynnistää samalla myös perillisten reaktiovelvollisuuden; perillinen voi moittia testamenttia eli saattaa testamentin pätevyyden tutkittavaksi esimerkiksi silloin, jos hän katsoo, että testamentin tekijä ei ole ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään tai…

Lue lisää...

Työntekijän työkyky vähentynyt – peruste irtisanomiseen?

Työsopimuslaissa on lueteltu työntekijään liittyviä henkilökohtaisia perusteita, jotka oikeuttavat työntekijän irtisanomiseen. Tällaisena asiallisena ja painavana henkilöön liittyvänä perusteena voidaan pitää muun muassa työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.…

Lue lisää...

Määräaikaisten virkasuhteiden ketjutustilanteet kuntasektorilla

Julkisella sektorilla hyödynnetään tunnetusti runsaasti määräaikaisia virkasuhteita. Usein tätä perustellaan julkisen sektorin toiminnalla; terveyden- ja sairaanhoito, opetus, kasvatus sekä muut lakisääteiset palvelut tarvitsevat aina työntekijänsä. Tällöin esimerkiksi sijaisuuksia hyödynnetään säännöllisesti loma-aikoina, sairaustapauksissa tai työntekijöiden muiden vapaiden aikana. Tämän lisäksi julkisella sektorilla esiin nousevat usein kysymykset myös ulkopuolisen rahoituksen vaikutuksesta työsuhteiden…

Lue lisää...

Perustuslaki poliittisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden ankkurina

Suomen poliittisen järjestelmän ja demokratian periaatteet ilmenevät perustuslain säännöksistä. Perustuslaki heijastaa ja tuottaa niitä arvoja, jotka pohjustavat valtiojärjestelmämme rakenteeseen liittyviä valintoja. Suomessa on omaksuttu länsimaisen demokratian malli, jossa (osin) liberaalin hengen mukaisesti korostuvat kansalaisten oikeudet ja vapaudet. Edustuksellisuus on keskiössä, mutta kansansuvereenisuus määrittää poliittisen järjestelmän lähtökohtia. Länsimaisen demokratian ytimeen kuuluvat…

Lue lisää...

Oikeusturvan aukko ajokieltoasioissa

Tieliikenteen valvontaan kuuluu kaiken muun ohella eri ajoneuvoryhmiä koskevien ajo-oikeuksien myöntäminen ja peruuttaminen. Silloin, kun ajo-oikeuden haltijan epäillään syyllistyneen tiettyihin rikoksiin tai rikkomuksiin, poliisi voi, ja törkeämmissä tapauksissa poliisin pitääkin määrätä hänet väliaikaiseen ajokieltoon. Sen jälkeen epäillyn oikeusturvassa onkin pahoja puutteita. Otetaanpa pari esimerkkiä: 1. Ajokielto pysyy vaikka epäily tai…

Lue lisää...

Muutosvoimat lakimiesammatissa

Lakimies työskentelee jatkuvan muutoksen keskellä. Vaikka lakimieskuntaa pidetään yleensä perinteikkäänä ammattialana, joka on sisällyttänyt itseensä vahvan taipumuksen konservatiivisuuteen, on muutostendenssi todellinen. Muutos koskee sekä toimintaympäristöä että toiminnan kohdetta, alati muuttuvaa lainsäädäntöä. Voisi ajatella, että lakimiehen rooli on kehittynyt traditionaalisesta auktoritatiivisen tulkintaratkaisun antajasta kohti koulutettua harkitsijaa, jonka tarkastelupisteet ulottuvat alueille, joita…

Lue lisää...

Testamentilla on muotovaatimuksia

Testamentti on tärkeä ja suosittu jäämistösuunnittelun väline. Sen avulla on mahdollista määrätä perintöomaisuuden jakautumisesta (ks. myös aiempi blogikirjoitus Testamentin viimeisestä tahdosta). Testamenttia tehdessä on sen sisällön ohella tärkeää kiinnittää huomioita myös testamentille laissa asetettaviin muotovaatimuksiin. Laissa nimittäin edellytetään tiettyjen muotovaatimusten täyttymistä testamentin pätevyyden varmistamiseksi; kahden todistajan yhtäaikainen läsnäolo, testamentin tekijän…

Lue lisää...

Ajoneuvon luovutuksen rekisteröinti on tärkeää

Rekisteriin merkityn, mutta arvottomankin moottoriajoneuvon luovutuksen rekisteröinti on tärkeä juttu, sen laiminlyönti ajallaan voi nimittäin tulla kalliiksi. Korkein hallinto-oikeuden 3.8.2016 antamassa ratkaisussa oli kysymys siitä, oliko omistaja A luovuttanut ajoneuvon jättämällä sen B:n korjaamon pihaan, josta B oli sen kolmen vuoden kuluttua antanut romutettavaksi. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi oli sittemmin A:n…

Lue lisää...

Omistusoikeus avioliitossa – entä sen jälkeen?

Avioliitto perustuu voimassa ollessaan omaisuuden erillisyyden periaatteelle. Tällä viitataan siihen, että omaisuus, mikä puolisolla on avioliittoon mennessään, kuuluu edelleen hänelle. Niin ikään on hänen omaisuuttaan, mitä hän avioliiton aikana saa (AL 34 §). Usein puolisoiden omaisuus nähdään kuitenkin yhteisenä, koko perheen käyttökohteena. Nimiperiaate siten harvoin näyttelee suurta roolia arjen omistajuudessa.…

Lue lisää...