Blogi

Kuka on kantaja?

Lakikirja kuuluu harvan lempilukemistoon. Teos, joka on täynnä arkielämäämme sääteleviä tekstejä, on kieleltään osin vanhahtavaa ja sisällöltään se koetaan vaikeasti ymmärrettäväksi. Säädöskieltä laadittaessa pyritään yksiselitteisyyteen ja samalla matkalle toisinaan hukkuu se, että ilman juridista koulutustakin pitäisi pystyä saamaan selkoa, mitä laki sanoo. Oletko kuullut säännöksistä, jotka koskevat sikojen laiduntamista terhometsässä…

Lue lisää...

Lapsen oikeus jatkuviin ihmissuhteisiin

Lapsen arjessa tapaamat henkilöt ovat useimmiten hänen vanhempiensa valitsemia.  Huoltajien tehtäviin kuuluu lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain mukaan lapselle tärkeiden ihmissuhteiden vaaliminen. Lastensuojelulakiin on viranomaisia velvoittavasti kirjattu, että sijaishuoltotilanteessa lapselle on turvattava kehityksen kannalta tärkeät, jatkuvat ja turvalliset ihmissuhteet. Lapsella on oikeus tavata vanhempia, sisaruksia ja muita läheisiä henkilöitä.…

Lue lisää...

Koronakriisissä: Työntekijöiden lomauttaminen

Uutisotsikot ovat viime viikkoina täyttyneet koronavirusta koskevista aiheista. Koronavirus on tullut suomalaisia päivä päivältä lähemmäksi, ja Suomen hallitus on joutunut tekemään tarpeellisia ja välttämättömiä toimia kansalaistensa suojelemiseksi. Koronaviruksella on ollut suuri vaikutus yhteiskunnan toimintoihin myös terveyspalvelusektorin ulkopuolella. Yhteiskunnan seisahtuessa joutuvat yritykset kamppailemaan olemassaolostaan kysynnän romahtaessa. Samalla lukuisat yritykset ovat joutuneet…

Lue lisää...

Asiakkaan oikeutettu etu – mikä se on?

Toimistomme sloganin mukaan toimintamme tavoitteena on asiakkaan oikeutettu etu. Sen voi ymmärtää niin, että asiakas saa sen, mitä hän pitää omana oikeutettuna etunaan. Näin ei kuitenkaan aina tapahdu. Tuomioistuin ei ratkaise asioita sen mukaan, mitä asiakas vaatii, vaan sen mukaan, mitä asiakas osoittaa olevansa oikeutettu vaatimaan. Sen vuoksi asianajajan on…

Lue lisää...

Kuluttajan oikeusturva autokauppariidassa

Kuluttajan asemassa oleva auton ostaja joutuu riitautuessaan myyjän kanssa pohtimaan, kumpi on parempi oikeustie: tuomioistuin vai kuluttajariitalautakunta? Otetaanpa esimerkiksi yksi tuomioistuinratkaisu ja muutamia kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja jakoketjua koskevissa asioissa. Jakoketjusta ja jakohihnasta aiheutuvat moottorivauriot ovat yleisiä kuluttajariitalautakunnassa käsiteltäviä asioita. Jakoketjun ongelmat johtuvat yleensä joko ketjun venymisestä tai siitä, että ketjun kiristin…

Lue lisää...

KHO oikaisi uuden auton tuojan arvonlisäverotuksen

Korkein hallinto-oikeus on 24.4.2018 antamassaan ratkaisussa oikaissut Saksasta uutena tuodun henkilöauton arvonlisäverotuksen, joka johti kaksinkertaiseen verotukseen. A oli ostanut Saksasta ja tuonut Suomeen alle 6 kuukautta vanhan ja vähemmän kuin 6.000 km ajetun henkilöauton, jota verotettiin tämän vuoksi uutena kuljetusvälineenä. Ajoneuvosta antamansa autoveroilmoituksen yhteydessä A oli esittänyt Tullille ostolaskun, joka…

Lue lisää...

Liikennevakuutuskorvaus Venäjältä, mahdottomuusko?

Venäläinen linja-auto kolhi suomalaista autoa venäläisen matkailukohteen pysäköintialueella kesällä 2015. Kuljettajan ensimmäinen kysymys oli, paljonko hänen pitää maksaa, ettei kutsuta miliisiä paikalle. Hinnasta ei päästy yksimielisyyteen, joten paikalle saatiin suomalaisten käyttämän majatalon emännän avustuksella miliisi, joka valokuvasi ja mittasi tapahtumapaikan todeten bussin kuljettajan syylliseksi tapahtuneeseen. Suomalainen osapuoli ajatteli, että hyvä,…

Lue lisää...

Syrjintä työhönotossa

Työsopimuslain mukaan työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua (TSL 2.2 §). Syrjintäkielto ulottaa vaikutuksensa työsuhteen kaikkiin vaiheisiin, toisin sanoen työhönottoon, työsuhteeseen sekä työsuhteen päättämiseen.  Tarkemmin yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta säädetään yhdenvertaisuuslaissa. Työelämän yhdenvertaisuutta koskevan sääntelyn taustalla vaikuttaa edelleen perustuslain yhdenvertaisuutta…

Lue lisää...

Muutoksia työlainsäädäntöön

Vuoden 2017 alussa astui voimaan monia työlainsäädäntöä koskevia muutoksia. Muutokset liittyvät keskeisesti hallituksen tavoitteeseen edistää työllisyyttä sekä päämäärään vauhdittaa taloutta. Työlainsäädäntö näyttäytyy tärkeänä instrumenttina näiden tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisessa. Toisaalta uudistukset voi nähdä myös yhtenä (pienenä) askeleena kohti työmarkkinoiden joustavoitumista, mikä usein yleisessä keskustelussa nähdään työmarkkinoiden tärkeänä ja tavoiteltuna ominaisuutena.…

Lue lisää...